Jesteś tutaj

REGULAMIN KONKURSU „BAJKOWE FERIE Z JUNIOR TV!”

REGULAMIN KONKURSU „BAJKOWE FERIE Z JUNIOR TV!”

1. [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Bajkowe ferie z Junior TV!” (dalej „Konkurs”), w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu.
 2. Organizatorem Konkursu jest Telewizja Puls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-724) przy ul. Chełmskiej 21 bud.22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081367, NIP: 527-21-59-295, REGON 002169163, o kapitale zakładowym: 3.046.00 złotych (dalej „Organizator”), która jest administratorem strony internetowej pod adresem: http://www.juniortv.pl
 3. Konkurs ma charakter sprawdzenia kreatywności uczestników w powiązaniu z pozycją programową kanału telewizyjnego Puls2.
 4. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę internetową http://www.juniortv.pl
 5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku ani żadną inną formą gry przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 6. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.juniortv.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 7. Konkurs rozpocznie się w dniu 14 stycznia 2019 r. od godziny 16:00 i potrwa do 25 lutego 2019 r. do godziny 23:59:59.

2. [Warunki wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnicy Konkursu]

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej może być każda osoba fizyczna, zarówno pełnoletnia, jak i niepełnoletnia, która spełniła łącznie następujące warunki:
  • zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • w czasie trwania Konkursu wykonała zadanie konkursowe udzielając odpowiedzi na pytania konkursowe w formularzu quizowym zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.juniortv.pl;
  • spełniła wszystkie wymogi wynikające z niniejszego Regulaminu;
  • wyraziła zgody określone w Regulaminie i formularzu quizowym oraz zaakceptowała postanowienia Regulaminu w imieniu swoim lub niepełnoletnich dzieci;
  • w przypadku osób niepełnoletnich, w tym dzieci, warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie jest dodatkowo dostarczenie Organizatorowi pisemnej zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo osoby niepełnoletniej w Konkursie według wzoru zatytułowanego „Oświadczenia przedstawiciela ustawowego” stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych i zstępnych, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępnych rodzeństwa, małżonków oraz osoby pozostające z pracownikiem lub współpracownikiem w stosunku przysposobienia i faktycznego pożycia. Spełnienie powyższego warunku zwycięzca Konkursu zobowiązuje się potwierdzić przed odbiorem wygranej.
 3. W przypadku uczestnictwa w Konkursie, wbrew ograniczeniom określonym w pkt. 2 powyżej, osoby te nie nabywają prawa do nagrody, a jeżeli fakt podlegania wspomnianym wyżej ograniczeniom zostanie ujawniony po odebraniu nagrody, zobowiązane są do zwrotu nagrody Organizatorowi.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik tym samym oświadcza, iż akceptuje niniejszy Regulamin w całości, udziela wskazanych w nim zgód, w tym zgody na przetwarzanie danych osobowych i  zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

3. [Terminy]

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 14 stycznia 2019 r. od godziny 16:00 i trwać będzie do 25 lutego 2019 r. do godziny 23:59:59. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia do dnia 10 marca 2019 r. na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://www.juniortv.pl.

 

4. [Zasady i przebieg Konkursu]

 1. Konkurs polega na rozwiązaniu zadania konkursowego opisanego w § 4 pkt 3 poniżej. Uczestnik może podjąć nieograniczoną liczbę prób w zadaniu konkursowym.
 2. Aby móc rozwiązać zadanie konkursowe należy uruchomić na stronie internetowej http://www.juniortv.pl aplikację konkursową obejmującą formularz quizowy i postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.
 3. Zadanie konkursowe składa się z dwóch etapów:
  • w pierwszym etapie Uczestnik ma za zadanie wybrać poprawną odpowiedź spośród trzech wyświetlonych odpowiedzi na 15 pytań konkursowych, przy czym tylko jedna odpowiedź jest poprawna; w przypadku udzielenia błędnej odpowiedzi możliwe jest jej późniejsze poprawienie;
  • w drugim etapie Uczestnik ma za zadanie udzielenie odpowiedzi opisowej (w maksymalnie 10 zdaniach) na pytanie kreatywne o treści „Za co lubisz Junior TV?” w odpowiednio do tego wyznaczonym polu tekstowym (dalej „Pytanie kreatywne”) , przy czym warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie jest poprawne udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania wskazane w etapie pierwszym.
 4. Przesyłając Organizatorowi odpowiedź na Pytanie kreatywne Uczestnik (a w imieniu niepełnoletniego Uczestnika jego przedstawiciel ustawowy) udziela Organizatorowi bezpłatnie nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do korzystania z odpowiedzi na Pytanie kreatywne na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191).
 5. Spośród prac konkursowych komisja konkursowa złożona z 3 przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”) wyłoni 5 zwycięzców, którzy udzielili prawidłowych odpowiedzi na wszystkie 15 pytań konkursowych w etapie pierwszym Konkursu oraz którzy przesłali najciekawsze i najbardziej oryginalne w ocenie Organizatora odpowiedzi na Pytanie kreatywne (dalej „Zwycięzcy” lub „Zwycięzca”) oraz podali adres e-mail w formularzu quizowym.
 6. Pięciu wyłonionych Zwycięzców Konkursu otrzyma ufundowane przez Organizatora nagrody w postaci zestawu gadżetów o wartości 117,50 złotych netto każdy.
 7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w terminie do dnia 27 lutego 2019 r.
 8. Podstawowymi kryteriami oceny zadania konkursowego są pomysłowość i oryginalność odpowiedzi na Pytanie kreatywne.
 9. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Jednemu Uczestnikowi Konkursu Komisja Konkursowa może przyznać tylko jedną nagrodę, bez względu na wysłaną liczbę odpowiedzi na Pytanie kreatywne.
 11. Zwycięzcy zostaną poinformowani w terminie 2 dni od zakończenia Konkursu o zwycięstwie w Konkursie i przyznanej nagrodzie w formie wiadomości e-mail na adres podany przez nich uprzednio w formularzu quizowym. W mailu tym Zwycięzca zostanie również poproszony o przesłanie danych osobowych umożliwiających dostarczenie mu nagrody na adres do doręczeń w Polsce.
 12. W celu przekazania nagrody Zwycięzcy lub przedstawiciele ustawowi Zwycięzców są zobowiązani do podania za pomocą wiadomości e-mail na adres mailowy wskazany przez Organizatora dane osobowe niezbędne do przekazania nagrody, tj: (a) imię, nazwisko, wiek (b) adres doręczenia, na który ma zostać wysłana nagroda, czyli: ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość (c) nr telefonu kontaktowego dla kuriera w przypadku doręczeń za pośrednictwem firm kurierskich, (d) a w przypadku gdy Zwycięzcą Konkursu będzie osoba niepełnoletnia również skan uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego przez przedstawiciela ustawowego „Oświadczenia przedstawiciela ustawowego” - w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Organizatora wiadomości o wygranej.
 13. W przypadku nie przesłania przez Zwycięzcę lub przedstawiciela ustawowego Zwycięzcy danych osobowych opisanych w pkt 11 powyżej albo nie przesłania „Oświadczenia przedstawiciela ustawowego”, nagroda nie zostanie przyznana temu Zwycięzcy i zostanie przekazana innemu, wybranemu przez Komisję Konkursową Uczestnikowi Konkursu.
 14. Nagroda zostanie przyznana drogą pocztową lub przesyłką kurierską (według uznania Organizatora) nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania danych Zwycięzcy.

5. [Nagrody]

 1. Nagrodami w konkursie jest 5 (pięć) jednakowych zestawów gadżetów w postaci: plecaka-worka z wyposażeniem szkolnym (blok techniczny x2, blok rysunkowy, blok rysunkowy kolorowy, klej w sztyfcie x2, nożyczki, flamastry, długopisy żelowe, kredki ołówkowe, ekskluzywne kredki ołówkowe, temperówka, wodny klej, zestaw geometryczny) oraz nylonowa opaska ledowa o wartości 117,50 zł netto za każdy zestaw.
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną. Zwycięzca Konkursu nie może żądać wymiany nagrody na inną.
 3. Odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim nie jest możliwe.
 4. W razie rezygnacji z nagrody przez Zwycięzcę Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody innemu, wybranemu przez siebie Uczestnikowi Konkursu.
 5. Nagroda zostanie doręczona wyłącznie na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. W przypadku zmiany podanego wcześniej Organizatorowi adresu do doręczenia Nagrody lub zmiany innych danych niezbędnych do doręczenia nagrody Zwycięzca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tych zmianach Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub podanego przez Zwycięzcę adresu do korespondencji lub zmianę innych danych, uniemożliwiającą przesłanie Zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. W takim przypadku Zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

6. [Prawidłowość przebiegu Konkursu]

Kontrolę prawidłowości przebiegu Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa.

7. [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej (listem poleconym), na adres korespondencyjny: Telewizja Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-724, ul. Chełmska 21 bud.22, z dopiskiem " Reklamacja – Bajkowe ferie z Junior TV!” w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje złożone po tym terminie lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby ja składającej (w celu umożliwienia poinformowania jej o wyniku postępowania reklamacyjnego) a ponadto powinna wskazywać powód reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności ją uzasadniających.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej na wskazany przez Uczestnika adres korespondencyjny albo w innej uzgodnionej przez Uczestnika i Organizatora formie.
 4. Od odpowiedzi na reklamację nie przysługuje dalsze postępowanie odwoławcze.

8. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przekazanych na potrzeby udziału w Konkursie (osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich i ich przedstawicieli ustawowych) jest Organizator: Telewizja Puls sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-724, ul. Chełmska 21 bud.22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081367. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail konkursy@pulstv.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
 3. Uczestnicy Konkursu przystępując do niego wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych osobowych należących do kategorii danych zwykłych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu, wiek – w celu wzięcia udziału w Konkursie, dostarczenia nagrody oraz rozstrzygnięcia reklamacji.
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej http://www.juniortv.pl swoich danych osobowych (imię i nazwa miejscowości) w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
 5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkursy@pulstv.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości należy podać nazwę Konkursu, podane uprzednio w zgłoszeniu udziału w Konkursie dane osobowe oraz adres e-mail. Cofnięcie zgody przez Uczestnika jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do nagrody, jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych osobowych przez Organizatora.
 6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu:
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody, w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora danych osobowych związanych z realizacją Konkursu;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązków prawnych Organizatora, w szczególności w zakresie przechowywania dokumentacji związanej z Konkursem;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na rozpatrzeniu reklamacji oraz dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym w szczególności usługi informatyczne, usługi prawne i księgowe, usługi audytorskie, pocztowe i kurierskie. Administrator może też udostępnić dane osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.
 8. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej a po tym okresie – do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem oraz przez okres obowiązkowego przechowywania danych wynikający z odrębnych przepisów.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 11. Uczestnikom Konkursu w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 13. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, jednak stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie. Bez podania danych nie będzie możliwe wzięcie udziału w Konkursie i dostarczenie nagrody.

 

9. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.juniortv.pl
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie wysyłając oświadczenie na adres mailowy Organizatora.
 3. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.